1961 Anayasası'nın Genel Özellikleri

1. Sert ve Kazuistik bir anayasasıdır.

2. Darbe anayasasıdır.

3. En özgürlükçü anayasadır.

4. Başlangıç metnine yer vermiştir.

5. Güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir.

6. Çoğulcu demokrasi anlayışını benimsemiştir.

7. Temel hak ve özgürlükler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

8. İşçilere ve kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verilmiştir.

9. Sosyal hak ve ödevler düzenlenmiştir.

10. Herkese izin almaksızın dernek kurma hakkı verilmiştir.

11. Anayasa Mahkemesi ilk defa anayasada yer almıştır.

12. Anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.

13. Yüksek Hakimler Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

14. TRT ve Üniversitelere özerklik verilmiştir.

15. İnsan haklarına dayalı devlet, demokratik devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri ilk defa anayasa girmiştir.

16. Milliyetçilik ilkesi yerine 'milli devlet' ilkesine yer verilmiştir.


1971–1973 DEĞİŞİKLİKLERİ:
1. Yargı denetimine sınırlamalar getirildi.
2. Yürütme erki güçlendirildi.
3. TRT'nin özerkliği kaldırıldı.
4. Üniversitelerin özerkliği sınırlandırıldı.
5. Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildi.
6. Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) kuruldu.
7. Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmaları yasaklandı.
8. Temel hakların sınırlandırılması için genel sınırlama sebepleri getirildi.
9. Memurların sendika hakkı kaldırıldı.