1982 Anayasası'nın Başlangıç Hükümleri

* Atatürk milliyetçiliği

* Atatürk medeniyetçiliği

* Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık

* Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma azmi

* Milli egemenlik

* Güçler ayrılığı

* Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği

* Laiklik

* Her Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanması

* 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi

* Eşitlik ve sosyal adalet

* Hürriyetçi demokrasi