BORÇLAR HUKUKU

Borç İlişkisinin Unsurları
*Alacaklı
*Borçlu
*Edim


Borcun Kaynakları
*Hukuki İşlemden Doğan Borç
*Haksız Fiilden Doğan Borç
*Sebepsiz Zenginleşme


Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
*Nispilik ilkesi
*İrade özerkliği ilkesi
*Dürüstlük ilkesi
*İvazlılık (Karşılıklılık) ilkesi
*Kusurlu sorumluluk ilkesi
*3. Kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
*Borçlunun İkametgahında ifa ilkesi
*Eşitlik ilkesi


Borcu Sona Erdiren Haller
*İfa
*İbra (aklama)
*Yenileme (Tecdit)
*Kusursuz İmkansızlık
*Takas
*Birleşme