Dağılma Dönemi'nin Önemli Antlaşmaları

Bükreş Antlaşması (1812)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır.
* Bu antlaşma ile Osmanlı ilk defa bir azınlık grubuna ayrıcalık/imtiyaz tanımıştır. (Sırplar)
* Osmanlı'nın Sırplara imtiyaz vermesi diğer azınlık gruplarının da isyan etmelerine yol açmıştır.

Edirne Antlaşması (1829)
* Dönemin padişahı II. Mahmut
* Anlaşma yapılan devlet Rusya
* Yunanistan bağımsız oldu. ***
* Sırpların özerklikleri genişletildi.
* Eflak-Boğdan Sırp özerliğine verildi.
* Rus ticaret gemilerine boğazlardan geçme hakkı verildi.
* Osmanlı, Ruslara savaş tazminatı vermeyi kabul etti.

Kütahya Antlaşması (1833)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalandı.
* Mehmet Ali Paşa'ya Şam Valiliği de verildi.
* Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya Adana muhassallığı ve Cidde valiliği verildi.
* Rusya bu antlaşmada Osmanlı'nın lehine tavır almıştır.

Balta Limanı Antlaşması (1838)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanmıştır.
* Osmanlı, İngilizlere ekonomik bir çok ayrıcalıklar tanıdı.
* Osmanlı, başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın pazarı haline geldi.
* Osmanlı, Avrupa'nın yarı sömürgesi durumuna düştü.
* Kısacası, bu antlaşma ile Osmanlı ekonomisine balta inmiştir :(

Hünkar İskelesi Antlaşması (8 Temmuz 1833)
* Dönemin padişahı II. Mahmut'tur.
* Osmanlı ile Rusya arasında imzanlandı.
* Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı'nda Osmanlı'dan yana taraf tutan Rusya'ya birtakım haklar verildi.
* Osmanlı Devleti, boğazları Rusya'nın lehine kapatmayı kabul etti.
* Bu antlaşma ile Boğazlar Sorunu ortaya çıktı.
* Osmanlı bu antlaşma ile son defa boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını kullandı.

Paris Antlaşması (1856)
* Dönemin padişahı Sultan Abdulmecit'tir.
* Kırım Savaşı sonrasında imzalanmıştır.
* Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır.
* Osmanlı bu antlaşma ile Avrupa devleti sayılmıştır.
* Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile Karadeniz'deki haklarını kaybetmiştir.
* Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'nı kazanmasına rağmen yenik devlet muamelesi görmüştür.
* Osmanlı Devleti, bu antlaşmada kazanımlar elde etmek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir.

Berlin Antlaşması (1878)
* Dönemin padişahı II. Abdulhamid'dir.
* 93 Harbi'nden sonra Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır.
* İngiltere'nin karşı çıkmasından dolayı iptal edilen Ayastefanos Antlaşması'nın yerine imzalanan antlaşmadır.
* Dağılma döneminde şartları en ağır olan antlaşmadır.
* Osmanlı, bu antlaşmadaki tavrından dolayı Kıbrıs'ı geçici olarak İngiltere yönetimine bıraktı.
* Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı.
* Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası engellenmiş olundu.
* Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verildi.
* Elviye-i Selase(Kars, Ardahan ve Batum) Rusya'ya bırakıldı.
* Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir sorun haline geldi.
* Balkanlardan Anadolu'ya yapılan Türk göçleri arttı.