Gerileme Dönemi(18. yüzyıl) Gelişmeleri

1. III. Ahmet Dönemi (1718 – 1730)
* Lale Devri olarak da bilinir
* Dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.
* 1818 Pasarofça Antlaşması ile Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Osmanlı'da Batıcılık akımı ilk defa başlamıştır.
* İlk kez geçici elçilikler kurulmuştur.(Viyana ve Paris)
* İlk defa Çiçek Aşısı kullanılmıştır.(iran'dan getirildi)
* Tercüme kurulu oluşturulmuş Doğu ve Batı eserleri Türkçe’ye çevrilmiştir.
* Kumaş ve kağıt fabrikaları kurulmuş, kütüphaneler açılmıştır.
* Sait Çelebi ve İbrahim Müteferrika'nın girişimi ile ilk defa matbaa ülkeye getirilmiştir.
* Tulumbacılar Ocağı (itfaiye teşkilatı) kurulmuştur.
* Batı tarzı mimariyle örnek Barok-Rokoko tipinde eserler yapılmıştır.(Nuruosamaniye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi)
* Bu dönemde askeri ıslahatlar yapılmamıştır.


2. I. Mahmut Dönemi (1730 – 1754)
* İlk defa batı örnek alınarak askeri ıslahatlar yapılmıştır.
* Topçu ve Humbaracı Ocakları ıslah edilmiştir. (Humbaracı Ahmet Paşa/Comte de Bonneval)
* Osmanlı Devleti’nin batı tarzında ilk okulu olan 'Hendesehane' açılmıştır.
* Fransa'ya verilen kapütülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. (Fransa Belgrad Antlaşması'nda arabuluculuk yaptığı için)


3. III. Mustafa Dönemi (1757 – 1774)
* Dönemin ünlü sadrazamı Koca Ragıp Paşa'dır.
* Macar asıllı bir Fransız olan 'Baron De Tott' askeri ıslahatlarda etkili olmuştur.
* Esham Sistemi (İç borçlanma) düzenlenmiştir.
* Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.


4. I. Abdülhamit Dönemi (1774 – 1789)
* İlk defa Esham Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
* Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) kurulmuştur.
* Yeniçeri sayımı yapılmış ve Yeniçeri düzene sokulmaya çalışmıştır.
* Ulufe alım satımı yasaklanmıştır.
* Cülus bahşişi kaldırılmıştır.
* İstihkam Okulu açılmıştır.
* 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Ant. ile Kırım bağımsız olmuştur.
* 1779'da Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Şahin Giray Kırım hanı olmuştur.


5. III. Selim Dönemi (1789 – 1807)
* İlk defa daimi elçilikler açılmıştır.
* Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası kurulmuştur.
* Fransızca askeriyede zorunlu ders olarak okutulmuştur.
* Tercüme faaliyetlerine önem verilmiştir.
* Mühendishane-i Berrihümayun açılmıştır.
* Meclis-i Meşveret kurulmuştur.
* Nizam-ı Cedit ordusunu kurulmuştur.
* İrad-ı Cedit hazinesi oluşturulmuştur.
* Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu.
* Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
* İlim adamlarına Layiha'lar hazırlatılmıştır.
* Lağımcı, topçu, humbaracı ocakları yeniden düzenlenmiştir.
* 1792'de imzalanan Yaş Ant. ile Kırım'ın Ruslara ait olduğu kabul edilmiştir.
* 1798'de Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesini durdurmuş ve Napolyon'u mağlup eden tek komutan olarak tarihe geçmiştir.