Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. (1924)

2. Aşar vergisi kaldırıldı. (1925)

3. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

4. Patrikhane ve konsoloslukların nikah kıyma, mahkeme kurma gibi yetkileri sona erdirildi. (1926)

5. Harf inkılabı yapıldı. (1928)

6. Millet mektepleri açıldı. (1929)

7. İlköğretim zorunlu ve ücretsiz hale getirildi. (1931)

8. Kılık-Kıyafet Kanunu kabul edildi. (1934)

9. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. (1934)

10. Soyadı Kanunu kabul edildi. (1934)

11. Ayrıcalık içeren unvanlar(şeyh, derviş, seyyit vs.) kaldırıldı. (1934)

12. Halk dilinden oluşan kelimelerle sözlük hazırlandı.