Hukukun Dalları

1. Kamu Hukuku
*Anayasa Hukuku
*Ceza Hukuku
*Yargılama Hukuku
*İdare Hukuku
*Vergi Hukuku
*Devletler Genel Hukuku
*İcra ve İflas Hukuku


2. Özel Hukuk
*Medeni Hukuk
*Borçlar Hukuku
*Ticaret Hukuku
*Devlet Özel Hukuku


3. Karma Hukuk
*İş Hukuku
*Toprak Hukuku
*Bankacılık Hukuku
*Çevre Hukuku
*Hava Hukuku
*Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku