Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

* Kanuni'nin mahlası Muhibbi'dir.

* Avrupalılar, I. Süleyman'a Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını vermişlerdir.

* Sultan Süleyman, Osmanlı hanedanı içinde, en uzun süre tahtta kalan padişahtır. (Yaklaşık 46 yıl)

* Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü feth edildi.

* Viyana ilk defa kuşatıldı ancak kış şartlarının uygun olmamasından dolayı kuşatılma kaldırıldı.

* 1533 yılında Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avrupa'ya karşı siyasi üstünlük sağlandı. Bu antlaşma ile Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

* Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonların verilme nedenleri;
1. Avrupa ülkelerindeki Hristiyanlık birliğinin bozulmasını sağlamak
2. Coğrafi Keşifler sonrası Osmanlı sularından okyanus yollarını tercih eden ticaret gemilerini Akdeniz'e geri çekmek
3. Almanya'ya karşı Fransa'nın desteğini almak

* 1555 yılında İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.

* Haçlılar ile yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu zafer ile Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine geçti.

* Malta Adası kuşatıldı fakat Turgut Reis'in şehit olması üzerine kuşatılma kaldırıldı.

* Fatih'in feth edemediği Rodos Adası ve Belgrad feth edildi.

* Trablusgarp, Bağdat, Karadağ, Revan, Nahçıvan feth edildi.

* Cerbe (1560) ve Malta Seferleri (1565) ile Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü iyice pekişmiş oldu.

* Hint Deniz seferinin sonucunda; Kızıldeniz'de Türk hakimiyeti kuruldu.

* Kanuni'nin son seferi Zigetvar Seferi'dir.