KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı


2. Zorla Çalıştırma Yasağı


3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması


4. Özel Hayatın Gizliliği


5. Konut Dokunulmazlığı


6. Haberleşme Hürriyeti


7. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti


8. Din ve Vicdan Hürriyeti


9. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti


10. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti


11. Bilim ve Sanat Hürriyeti Basın ve Yayımla İlgili Hükümler


12. Basın Hürriyeti


13. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı


14. Basın Araçlarının Korunması


15. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı


16. Düzeltme ve Cevap Hakkı Toplantı Hak ve Hürriyetleri


17. Dernek Kurma Hürriyeti


18. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı


19. Mülkiyet Hakkı


20. Hak Arama Hürriyeti


21. Kanunî Hâkim Güvencesi


22. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar


23. İspat Hakkı


24. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması