Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Saltanat kaldırıldı(1922)

2. Halifelik kaldırıldı.(1924)

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.(1924)

4. Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.(924)

5. Şeriye Mahkemeleri kapatıldı. (1924)

6. Medreseler kapatıldı. (1924)

7. Şeyhülislamlık makamı kaldırıldı.(1924)

8. Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. (1925)

9. Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarıldı. (1926)

10. Türk Medeni Kanunu kabul edildi.(1926)

11. Anayasadan 'Devletin dini İslam'dır' maddesi çıkarıldı. (1928)

12. Yemin metinlerinden 'Vallahi' sözcüğü çıkarıldı. (1928)

13. Kılık-Kıyafet Kanunu kabul edildi. (1934)

14. Şeyhlik, seyyitlik, üfürükçülük, dervişlik, emirlik, falcılık, büyücülük, muskacılık gibi san ve sıfatların kullanılması yasaklandı. (1934)

15. Laiklik ilkesi anayasaya girdi. (1937)