Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

1. Osman Gazi (1299-1324)
* Osmanlı'nın kurucusudur.
* Lakabı Fahrüddin'dir.
* İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı bu dönemde yapılmış ve Osmanlı savaşı kazanmıştır.
* İlk Osmanlı parası bastırılmıştır.
* Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Karacahisar feth edilmiştir.


2. Orhan Gazi (1324 – 1362)
* Lakabı İhtiyarüddin'dir.
* Bizansla yapılan Maltepe (Pelekanon) Savaşı'nı kazanmıştır.
* Bursa'yı feth edip başkenti Bursa'ya taşımıştır.
* Karesioğullarına son vermiştir.
* Çimpe kalesi alınarak (1353) Rumeli’deki ilk toprak parçası alınmıştır.
* İlk divan örgütü oluşturulmuştur.
* İlk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem ordusu oluşturulmuştur.
* İlk defa vezirlik makamı oluşturulmuştur. (İlk vezir Alaaddin Paşa)
* İlk Osmanlı medresesi olan İznik Medresesi açılmıştır.
* İlk defa Tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır.


3. I. Murad (1362 – 1389)
* Lakapları, Edirne Fatihi, Hüdavendigâr ve Gazi Hünkar'dır.
* Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı (1363) sonucunda Edirne'yi feth etmiştir.
* İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olan Sırpsındığı Savaşı'nı (1364) kazanmıştır.
* Çirmen Savaşı'nda (1371) Sırpları mağlup etmiştir.
* Haçlılar ile yapılan I. Kosova Savaşı'nı (1389) kazanmış fakat savaş sonunda meydanı gezerken şehit edilmiştir.
* Osmanlı'da savaş meydanında şehit eidlen tek padişahtır.
* İlk defa düzenli ve sistemli bir şekilde tımar sistemini uygulamıştır.
* Yeniçeri Ocağı'nı kurmuştur.
* İlk defa bir savaşta top kullanılmıştır.


4. I. Bayezid (1389 – 1402)
* Lakabı Yıldırım'dır.
* Haçlılar ile yapılan Niğbolu Savaşı'nı kaznamıştır.
* Niğbolu Zaferinden dolayı Halife tarafından kendisine 'Sultan-ı İklimi Rum' ünvanı verilmiştir.
* İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı Yıldırım’dır.
* İstanbul’u fethedebilmek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırmıştır.
* Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları ve Candaroğulları’nı itaat altına almış ve Anadolu'daki Türk Siyasi Birliğini hemen hemen sağlamıştır.
* 1402 yılında Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmiş ve Osmnalı 11 yıl sürecek Fetret Devri'ne girmiştir.


5. I. Mehmed (1413 – 1421)
* Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinir.
* 12 yıllık fetret dönemine son vermiştir.
* Anadolu'daki Türk Siyasi Birliği'ni kurmak için tekrardan birçok beyliği itaat altına almıştır.
* Osmanlı'nın ilk dini nitelikli ayaklanması olan Şeyh Bedrettin İsyanı bu dönemde ortaya çıkmıştır.
* Osmanlı ilk deniz savaşı bu dönemde Venediklilerle yapmıştır.


6. II Murad (1421 – 1451)
* Lakabı Ebul Hayrat yani Hayır Eserleri Babası'dır.
* Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması'nı imzalamıştır.
* Haçlılarla yapılan Varna Savaşı'nı (1444) kazanmıştır.
* Haçlılarla yapılan II. Kosova Savaşı'nı (1448) kazanarak Balkanları kesin Türk yurdu haline getirmiştir.