Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

1. Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
* Lakabı, 'Sultanu’l-berreyn ve’l-bahreyn'dir.
* 29 Mayıs 1453 tarihin İSTANBUL feth edildi.
* MORA ve TRABZON feth edildi
* Sırbistan, Boğdan, Bosna ve Hersek, Arnavutluk feth edildi.
* Venedik tüccarlara ekonomik imtiyazlar verildi.
* KIRIM feth edildi ve böylece Karadeniz bir Türk Gölü oldu. İPEK YOLU tamamen Osmanlı'nın denetimine girdi.
* OTLUKBELİ Savaşı ile AKKOYUNLULAR mağlup edildi.
* TOPKAPI SARAYI inşaa edildi.
* Sarayda Enderun Mektebi açıldı. (Devlet adamı yetiştirmek için)
* SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ kuruldu.
* 'Ülke padişah ve erkek evlatlarının malıdır.' anlayışı yerine 'Ülke sadece padişahındır' anlayışı getirildi. (Merkezi otorite güçlendirildi)
* 'Devletin bekası için kardeş katli caizdir.' maddesi Kanunname-i Âli Osman'a eklendi.

2. II. Bayezid (1481-1512)
* Yükselme Dönemi'nde Duraklama Dönemi yaşatan padişah olarak bilinir.
* Karamanoğulları beyliğine kesin olarak son verildi.
* Ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne Bayazid Külliyesi içine bir şifahane inşa edildi.
* Cem Sultan Olayı ile uğraşıldı.

3. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
* Halifelik ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.
* Safevi Devleti ile Çaldıran Savaş yapıldı ve kazanıldı.
* Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarına son verildi ve böylece Anadolu'daki Türk siyasi birliği tamamen sağlanmış oldu.
* Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarında Memlukleri yenerek Memluklülere son verdi.
* Halifelik Osmanlı'ya geçti.
* Osmanlı'nın yıkılışına kadar hazinenin kapısına I. Selim'in mührü vurulmuştur.

4. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
* Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın büyük bölümü feth edildi.
* Viyana ilk defa kuşatıldı ancak kış şartlarının uygun olmamasından dolayı kuşatılma kaldırıldı.
* 1533 İstanbul Antlaşması Avrupa karşı siyasi üstünlük sağlandı.
* Fransa'ya kapittülasyonlar verildi.
* 1555 yılında İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması yapıldı.
* Haçlılar ile yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu zafer ile Akdeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine geçti.
* Malta Adası kuşatıldı fakat Turgut Reis'in şehit olması üzerine kuşatılma kaldırıldı.
* Fatih'in feth edemediği Rodos ve Belgrad feth edildi.
* Trablusgarp, Bağdat, Karadağ, Revan, Nahçıvan feth edildi.

5. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (II. Selim ve III. Murat Dönemleri)
* 1571 yılında Kıbrıs feth edildi.
* Kıbrıs'ın fethinden dolayı Haçlılar ile İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı. Osmanlı'nın donanması bu savaşta yakıldı. (Osmanlı donanması ilk defa yakılmış oldu.)
* Tunus ve Fas feth edildi. Böylece tüm Kuzey Afrika Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi.
* Don-Volga Kanal Projesi, Süveyş Kanalı Projesi ve Marmara-Karadeniz Projesi hazırlandı fakat uygulamaya geçirilemedi. (Don-Volga Kanal Projesi'ni Rusya, Süveyş Kanalı Projesi'ni Fransa ve İngiltere hayata geçirmiştir.)
* Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile Osmanlı'nın Yükselme Dönemi sona ermiştir.