Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861 – 1876)

* 1862’de ilk posta pulu basıldı.

* 1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.

* 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.

* 1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere 'Islahhane Mektebi' açıldı.

* 1864’de, çıkarılan 'Vilayet Nizamnamesi' ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında 'Nahiye' denilen başka bir idari birim oluşturuldu.

* 1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları kuruldu.

* 1867'de Sultan Abdulaziz, yurt dışı ziyareti için önce Paris'e daha sonra Londra, Viyana, Budapeşte ve Rusçuk'u ziyaret etti. (Osmanlı'nın ilk yurt dışı ziyareti yapan padişahı Sultan Abdulaziz'dir.)

* 1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölünerek 'Divan-ı Ahkam-ı Adliye' (Yargıtay) ve 'Şuray-ı Devlet' (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.

* 1868'de Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde bir komisyon tarafından hazırlanmaya başlandı.

* 1869’da 'Maarif-i Umumiye Nizamnamesi' yayınlandı.

* 1869’da Süveyş Kanalı'nın inşası tamamlandı.

* 1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açıldı.

* 1872’de Osmanlı'nın ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açıldı.

* 1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere 'Darüşşafaka Lisesi' açıldı.

* Dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.