Sultan Abdülmecit Dönemi (1839 - 1861)

* 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi.

* 1839'da(14 Haziran) Jandarma Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1840’ta Posta Nezareti kuruldu.

* 1845'te(10 Nisan) Polis Teşkilatı kuruldu. Bu tarih Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilir.

* 1846'da Darulfünun(ilk üniversite) açıldı.

* 1847’de ilk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet kuruldu.

* 1848’de erkek öğretmen okulu Darülmuallimin kuruldu.

* 1853’te Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. (Islahatları düzenlemek için kuruldu.)

* 1954 Kırım Savaşı'nda ilk defa dışarıdan borç para İngiltere'den alındı.

* 1856'da Islahat Fermanı ilan edildi.

* 1856’da yabancı destekli ilk banka olan Bank-ı Osmani kuruldu. (Bu banka Osmanlı parasını basmaya yetkili olan bankadır)

* Kaime adıyla ilk kâğıt para basıldı. (Kaime-i Muteber)

* 1856’da Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli olan Meclis-i Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu.

* 1856'da ilk demiryolunun inşaasına başlanıldı.(İzmir - Aydın arası)

* 1858'de Arazi kanunnamesi çıkarıldı.

* 1859’da idari alanda memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye açıldı.

* 1860’da ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarıldı. (Agah Efendi ve Şinasi)

* 1860'da Anadolu'ya gelen göçmenlerin denetimi ve koordinasyonu için İskan-ı Muhacirin Komisyonu kuruldu.

* İltizam sistemi kaldırıldı ve yerine Muhassıllık Meclisleri açıldı.

* İstanbul'da ilk belediye teşkilatı kuruldu

* İl genel meclisleri kuruldu.

* Kafa kâğıdı denilen kimlikler çıkarıldı.

* Heybeliada'da Ruhban okulu açıldı.

* Şirketi Hayriye kuruldu. (Deniz işletmesi-Vapurculuk)

* Edirne - Varna - Kırım arasında ilk telgraf hattı kuruldu. (Kırım Savaşı)

Not: Abdülmecid Dönemi'nde meydana gelen darbe girişimi Kuleli Olayı'dır. Bu darbe girişimi başarısız olmuştur.