Tanzimat Fermanı'nın (3 Kasım 1839) Özellikleri

* Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır.

* Gülhane parkında okunması sebebi ile ferman Gülhane-i Hattı-ı Şerifi, Gülhane Hattı Hümayunu olarak da bilinir.

* Herhangi bir baskı olmadan yayınlanmıştır.

* Hazırlanmasında ve yayınlanmasında etkili olan fikir akımı Osmanlıcılıktır.

* Amaç, azınlıkların isyanlarını engellemektir.

* Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

* Yasa gücünün her gücün üstünde olduğu kabul edilmiştir.

* Osmanlı Devleti'nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

* Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

* Osmanlı Devleti'nde anayasacılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

* Padişah sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir gücün varlığını kabul etmiştir.

* Bu ferman ile müsadere sistemi kaldırılarak özel mülkiyet sistemine geçilmiştir.

* Rüşvet ve iltimas yasaklanmıştır.

* Askerlik ocak usulü olmaktan çıkarılıp vatan hizmetine dönüştürülmüştür. Azınlıkların askere gitme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.