TBMM'NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI

1. Yazılı Soru
* Milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcıları'na veya Bakanlara bir konu ile ilgili yazılı olarak soru sorulmasıdır.
* Yazılı soru 15 gün içinde cevaplandırılır.

2. Genel Görüşme
* Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine Genel Görüşme denir.
* Cumhurbaşkanı, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önerge ile istenir.

3. Meclis Araştırması
* TBMM'nin belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme Meslis Araştırması denir.
* Cumhurbaşkanı, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önerge ile istenir.

4. Meclis Soruşturması
* Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında anayasa hükümleri uyarınca yapılan soruşturmadır.
* Meclis üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile (en az 301 milletvekilinin oyu ile) teklif edilir.
* Meclis üye tam sayısının 3/5’inin oyu ile soruşturma açılır.
* TBMM en geç bir ay içinde soruşturma konusunu görüşür.
* Meclis üye tam sayısının 2/3’ünün oyu (en az 400 milletvekili) ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakanlar hakkında Yüce Divana sevk kararı verebilir.

Not : Hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir, sorusunda yüksek ihtimalle seçeneklere gensoru ya da sözlü soruyu koyarlar. Gensoru ve sözlü soru 2017 değişikliği ile kaldırılmıştır.