Türk-İslam İlim Adamları ve Önemli Eserleri

* Yusuf Has Hacip --> Kutadgu Bilig


* Kaşgarlı Mahmut --> Divan-ü Lügati't Türk


* Yüknekli Edip Ahmet --> Atabetül Hakayık


* Hoca Ahmet Yesevi --> Divan-ı Hikmet


* Ali Şir Nevai --> Muhakemat'ül Lügateyn


* Firdevsi --> Şehname


* Sebük Tegin --> Pendname


* Mevlana --> Mesnevi, Kebir, Fîhi mâ Fîh


* İmam-ı Gazali --> İhya'u Ulüm'id-Din


* Yunus Emre --> Risaletü'n Nushiye, Divan


* Hacı Bektaş-i Veli --> Makalat


* Hoca Dahhani --> Selçuklu Şehnamesi


* Muhyiddin- Arabi --> Fütûḥâtü'l-Mekkiyye


* İbn-i Sina --> El Kanun fi't-tıb


* Farabi --> Medinetül Fazıla


* Biruni --> El Asarül Bakiye


* El Cezeri --> Kitab'ül Hiyel


* Cabir bin Hayyan --> Kitab al-Kimya


* Harezmi --> Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele


* İbn-i Heysem --> Kitab el-Menazır


* İbni - Haldun --> Mukaddime


* Ömer Hayyam --> Celali Takvimi, Rubailer


* Utbi --> Tarih-i Yemin